Home > Gương CNVCLĐ tiêu biểu  >  Sổ tay cán bộ Công đoàn

Công tác phát triển đoàn viên

Tổ chức công đoàn cơ sở muốn vững mạnh thì phải luôn luôn đảm bảo hai yếu tố: Phát triển về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Về số lượng, đó là tập hợp, kết nạp đông đảo công nhân lao động và tổ chức công đoàn. Về chất lượng, xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.


Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở

Cán bộ công đoàn là người được bầu vào các chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ phó tổ công đoàn trở lên); được cơ quan đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.


Kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ

Tâm trạng hiểu theo nghĩa chung là trạng thái tâm lý, tinh thần của con người, xuất hiện và tồn tại dưới tác động của các yếu tố chủ quan và khác quan. Là trạng thái tâm lý vì vậy, có tâm trạng vui hoặc buồn, phấn khởi, tin tưởng hay buồn bực, bi quan hăng hái làm hay chán nản. Dù ở trạng thái nào, trong mỗi con người và tập thể cũng như xã hội, tâm trạng luôn luôn tồn tại. Sự chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan và khách quan.