Home > Các chuyên đề  >  Tuyên giáo

Tổng LĐLĐ Việt Nam Hướng dẫn thực hiện thông báo kết luận của Tổng Bí Thư

      Ngày 12 tháng 9 năm 2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành hướng dẫn số 1472/TLĐ về thực hiện thông báo kết luận của Tổng Bí Thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW.
       Theo đó, các cấp công đoàn tổ chức quán triệt và triển khai 5 nội dung quan trọng như: Tiếp tục tuyên truyền quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn và CNVCLĐ về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời nắm vững 5 nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 20/NQ-TW; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết; Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền xây dựng các Đề án, Kế hoạch, và phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện cụ thể, phù hợp với cơ sở; Chủ động tham gia giải quyết một số vấn đề cấp bách, bức xúc của CNLĐ như: việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…., đảm bảo các chế độ, chính sách đối với người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ; Phối hợp với các Ban, ngành Trung ương tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, ngành giải quyết những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh trong việc thực hiện các đề án theo kết luận số 23-KL/TW, ngày 8.4.2008 của Bộ Chính trị về “Những công việc cần cụ thể hoá để triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X), phân công chỉ đạo chuẩn bị và thời gian hoàn thành các đề án”; tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách để đưa Nghị quyết 20 thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ.

LĐLĐ tỉnh

Các bài mới:
Các bài khác: