Home > Các chuyên đề  >  Tuyên giáo

Hướng dẫn các bước tiến hành một buổi sinh hoạt công đoàn học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đề ra. Ban biên tập Website xin giới thiệu “Hướng dẫn các bước tiến hành một buổi sinh hoạt công đoàn học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012” để các cấp công đoàn tham khảo, vận dụng.

* Mẫu 1: áp dụng đối với các công đoàn cơ sở cơ quan

Bước 1: Công tác chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu, đăng kí làm theo.

- Ban Chấp hành công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) thông báo kế hoạch học tập của kỳ này cho đoàn viên biết, gồm: nội dung sẽ học tập; thời gian, địa điểm, yêu cầu, phân công chuẩn bị… (nếu CĐCS ít đoàn viên có thể tổ chức cho học ghép).

- Cung cấp tài liệu để mọi người tự đọc, tự liên hệ với nội dung mà BCH CĐCS đã thông báo.

- Người học tóm tắt kết quả làm theo của kỳ trước và đăng ký làm theo của kỳ này gửi cho BCH CĐCS.

Nội dung đăng ký làm theo cần ngắn gọn, chỉ chọn một số việc cụ thể để thực hành làm theo Bác (những việc cần làm theo để khắc phục những mặt còn hạn chế; không đăng ký những việc chung chung, những việc tiếp tục duy trì ở mức độ cũ, những việc không gắn liền với công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày). Việc thực hành là để tăng thêm nhận thức và giải quyết những vấn đề cấp bách; còn sau khi học tập, trên cơ sở đã thấm nhuần tư tưởng, tấm gương của Bác, mọi người sẽ tự giác thực hiện một cách thường xuyên, trong mọi công việc và trong đời sống hàng ngày. Việc thực hiện lâu dài dựa trên Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân hằng năm.

- BCH CĐCS tóm tắt kết quả làm theo của kỳ trước và nội dung đăng ký làm theo của kỳ này, gửi cho mọi người xem trước buổi sinh hoạt (có thể dùng mạng nội bộ, photo bản giấy để gửi tới từng người).

Bước 2: Tổ chức sinh hoạt, thảo luận, liên hệ

- Người dự học phát biểu, góp ý (căn cứ vào kết quả làm theo của kỳ trước mà BCH CĐCS đã gửi để góp ý. Chỉ góp ý cho những người làm chưa đạt, hoặc những việc mà tập thể đang còn hạn chế, phải đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo).

- Đại diện BCH CĐCS nêu tóm tắt tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác theo chủ đề đã chọn của kỳ này (phần tóm tắt nội dung học tập được chuẩn bị dựa trên các tài liệu đã hướng dẫn).  

- Người dự học thảo luận, liên hệ. Chú ý tập trung vào các ý kiến liên hệ thực tế. Cần liên hệ cụ thể; tránh chung chung, hình thức. Chủ toạ nên gợi mở, chỉ định phát biểu sao cho những người có uy tín và cả những người có hạn chế được phát biểu. Nội dung phát biểu, chủ toạ cần định hướng tập trung vào 2 khía cạnh: Một là, liên hệ, tự phê bình về những hạn chế của mình và nêu quyết tâm làm theo để sửa chữa. Hai là, phê bình, đóng góp ý kiến cho người khác để khắc phục khuyết điểm (có thể chỉ ra khuyết điểm của một cá nhân, một số cá nhân hoặc của tập thể).

Bước 3: Kết luận và kết thúc buổi sinh hoạt

- Chủ trì kết luận về các nội dung vừa sinh hoạt, gồm:

+ Kết luận đánh giá những việc đã làm theo của kỳ trước trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý; trong đó biểu dương những việc, những người đã làm được và đề nghị những người chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện. Quán triệt tinh thần tự giác làm theo nội dung đã được học trong mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày và duy trì thường xuyên.

+ Kết luận về nội dung học tập của kỳ này, những vấn đề nổi bật nhất cần quyết tâm thực hiện.

- BCH CĐCS thông báo nội dung chủ đề và kế hoạch sinh hoạt của kỳ sau.

(Sau buổi sinh hoạt, BCH CĐCS có thể điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện bản đăng ký làm theo và gửi lại cho mọi người thực hiện).

* Mẫu 2: áp dụng đối với các CĐCS không có điều kiện hỗ trợ sinh hoạt

Bước 1: Công tác chuẩn bị

- BCH CĐCS thông báo kế hoạch học tập của kỳ này cho người học biết (nếu CĐCS ít đoàn viên có thể tổ chức cho học ghép).

- Với các công đoàn của các doanh nghiệp, có thể dùng hệ thống bảng tin, truyền thanh nội bộ để thông báo kế hoạch, tóm tắt nội dung học tập.

- BCH CĐCS phân công chuẩn bị: Bản tóm tắt đánh giá việc làm theo của kỳ trước; những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác triển khai học tập kỳ này; các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ buổi sinh hoạt…

Bước 2: Tổ chức sinh hoạt, đánh giá kết quả làm theo của kỳ trước

- Đại diện BCH CĐCS đọc bản đánh giá kết quả làm theo của kỳ trước (nêu phần tự kiểm điểm, đánh giá của từng người).

- Người dự học phát biểu, góp ý (chỉ góp ý cho những người làm chưa đạt, hoặc những việc mà tập thể đang còn hạn chế, phải đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo).

- Chủ trì phân tích, tiếp thu các ý kiến góp ý và yêu cầu những người được góp ý tiếp tục chỉnh sửa, làm theo.

Bước 3: Tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ những nội dung của kỳ này

- Đại diện BCH CĐCS nêu tóm tắt tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác theo chủ đề đã chọn của kỳ này (phần tóm tắt nội dung học tập được chuẩn bị dựa trên các tài liệu đã hướng dẫn).

- Người dự học thảo luận, liên hệ. Chú ý tập trung vào các ý kiến liên hệ thực tế. Cần liên hệ cụ thể; tránh chung chung, hình thức. Chủ toạ nên gợi mở, chỉ định phát biểu sao cho những người có uy tín và cả những người có hạn chế được phát biểu. Nội dung phát biểu, chủ toạ cần định hướng tập trung vào 2 khía cạnh: Một là, liên hệ, tự phê bình về những hạn chế của mình và nêu quyết tâm làm theo để sửa chữa. Hai là, phê bình, đóng góp ý kiến cho người khác để khắc phục khuyết điểm (có thể chỉ ra khuyết điểm của một cá nhân, một số cá nhân hoặc của tập thể).

- Đồng chí chủ trì mời từng người đứng lên đăng ký làm theo để thư ký ghi lại vào biên bản.

Mỗi người có thể chỉ cần đăng ký một việc cụ thể, thiết thực nhất để thực hành làm theo Bác (những việc cần làm theo để khắc phục những mặt còn hạn chế); không đăng ký những việc chung chung, những việc tiếp tục duy trì ở mức độ cũ, những việc không gắn liền với công việc hoặc sinh hoạt hàng ngày. Việc thực hành là để tăng thêm nhận thức và giải quyết những vấn đề cấp bách; còn sau khi học tập, trên cơ sở đã thấm nhuần tư tưởng, tấm gương của Bác, mọi người sẽ tự giác thực hiện một cách thường xuyên, trong mọi công việc và trong đời sống hàng ngày. Việc thực hiện lâu dài dựa trên Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân hằng năm.

- BCH CĐCS thông báo nội dung chủ đề và kế hoạch sinh hoạt của kỳ sau.

* Một số điểm lưu ý:

- Đối với từng loại hình CĐCS, từng điều kiện cụ thể của mà có sự vận dụng cho phù hợp, hiệu quả. Với các công đoàn của các doanh nghiệp, tăng cường sử dụng bảng tin, truyền thanh nội bộ; lập sổ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặt tại nơi làm việc để cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo và ghi kết quả thực hiện (thay cho báo cáo cá nhân)… Những biện pháp này sẽ giúp giảm thời gian phải đọc kết quả kỳ trước và đọc đăng ký của kỳ này trong buổi sinh hoạt.

- Đối với các CĐCS mới sinh hoạt kỳ đầu tiên thì không có phần kiểm điểm việc làm theo của kỳ trước.

- BCH CĐCS tự lựa chọn, quyết định nội dung của mỗi kỳ sinh hoạt, nhưng tập trung vào các nội dung học tập, gồm: (1) Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư; (2) Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; (3) Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; (4) Nội dung tác phẩm “Đường cách mệnh”. Ngoài ra, có thể chọn lựa, đưa thêm các nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức và những lời căn dặn của Bác qua các bài viết, bức thư, bài nói chuyện đối với ngành, địa phương, đơn vị khi Bác đến thăm, làm việc... để học tập, thảo luận và làm theo./.

Ban Biên tập

Các bài mới:
Các bài khác: