Home > Các chuyên đề  >  Tài chính

Ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

Ngày 19 tháng  01  năm 2017 LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quyết định số 209/QĐ-LĐLĐ quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn, trong đó có một số điều như: Chi lương, phụ cấp và các khoản phải đóng theo lương; chế độ chi phúc lợi; chế độ chi tiếp khách trong nước và hoạt động đối ngoại; chế độ chi hoạt động phong trào; chế độ chi bảo vệ người lao động. Ban Biên tập Website xin đăng toàn văn Quyết định

QUY ĐỊNH

Về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-LĐLĐ ngày 19/ 01/2017

của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên)

 

Điều 1. Chi lương, phụ cấp và các khoản phải đóng theo lương

1. Chi lương, phụ cấp

Các cơ quan công đoàn phải tuân thủ quy định của Đảng, Nhà nước của Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc… chế độ tiền lương, phụ cấp lương, phụ cấp cán bộ công đoàn và các khoản phải đóng theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn.

Đối với lao động hợp đồng trong các cơ quan công đoàn khi được chỉ định kiêm nhiệm các công việc khác của đơn vị sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo mức lương được giao, ký kết trong hợp đồng lao động.

2. Thanh toán tiền làm thêm

Các cơ quan công đoàn thanh toán tiền làm thêm, làm đêm theo Thông tư số 08/2005/TTLB-BNV-BTC ngày 01/11/2005 của liên bộ Tài chính - Nội vụ và công văn số 11435/BTC-PC ngày 12/9/2005 của Bộ Tài chính. Cụ thể:

- Việc thanh toán tiền làm thêm, làm đêm của từng cơ quan phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan về nguyên tắc, đối tượng, quy trình và thủ tục thanh toán,...

- Cán bộ, công chức, lao động được cấp có thẩm quyền cho phép ký hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là CBCC) trong các cơ quan công đoàn những ngày đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn đã được thanh toán tiền công tác phí thì không thanh toán tiền làm thêm, làm đêm.

- CBCC trong các cơ quan công đoàn được phân công trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần được bố trí nghỉ bù, hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy chế chi tiêu nội bộ, không thanh toán tiền làm thêm.

- Nhân viên lái xe, tạp vụ, bảo vệ trong các cơ quan công đoàn là lao động hợp đồng, việc thanh toán tiền làm thêm, làm đêm căn cứ vào quy định của pháp luật về hợp đồng lao động và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

- Các cơ quan công đoàn đã khoán biên chế và biên chế cán bộ (bao gồm cả lao động hợp đồng) vượt chỉ tiêu do cấp có thẩm quyền giao thì không được thanh toán tiền làm thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 2. Chi quản lý hành chính

1. Chế độ trang cấp, thanh toán tiền cước phí điện thoại

Thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn cụ thể:

 

STT

 

              Đối tượng

Mức chi ồng)

     Trang cấp

  Cước phí

ĐT cố định

ĐT di động

1

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

300.000,

3.000.000

500.000,

2

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

 

300.000,

3

Trưởng ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ ngành, Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã và các chức danh có cùng hệ số PCCV (0,5).

 

 

200.000,

4

Phó ban LĐLĐ tỉnh, Phó Chủ tịch CĐ ngành, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã

 

 

100.000,

2. Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô

- Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan công đoàn thực hiện theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

- Trường hợp do yêu cầu, tính chất công việc cần bố trí xe ô tô cho CBCC không thuộc các chức danh trong quy định đi công tác, Thủ trưởng đơn vị dự toán căn cứ khả năng phương tiện và tình hình thực tế của đơn vị xem xét quyết định và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 3. Chế độ chi phúc lợi

1. Chi trợ cấp, hỗ trợ, thăm hỏi

- CBCC trong các cơ quan công đoàn bị ốm đau, tai nạn phải vào bệnh viện điều trị (nội, ngoại trú) được chi thăm hỏi tối đa 500.000 đồng/lần, một năm không quá 2 lần.

- CBCC trong các cơ quan công đoàn bị bệnh hiểm nghèo được trợ cấp tối đa 3.000.000 đồng/người/năm.

- CBCC đang làm việc trong các cơ quan công đoàn bị chết, gia đình CBCC được hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng; chi phúng viếng 500.000 đồng và tiền hương, hoa.

- Cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng, vợ hoặc chồng, con của cán bộ CBCC trong các cơ quan công đoàn bị chết được trợ cấp 1.000.000 đồng/người; Chi phúng viếng 500.000 đồng và tiền hương, hoa.

- Gia đình CBCC trong các cơ quan công đoàn gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn được trợ cấp tối đa 1.000.000 đồng/lần; có người thân (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng, vợ hoặc chồng, con) ốm đau dài ngày, tai nạn phải điều trị được thăm hỏi tối đa 500.000 đồng/lần (nhưng không quá 1 lần/năm).

2. Chi hỗ trợ may trang phục

- CBCC trong các cơ quan công đoàn được chi hỗ trợ may trang phục tối đa 2.000.000 đồng/người/năm.

- Đối với Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp, ngoài chế độ tại quy định này còn được hưởng chế độ trợ cấp tiền may trang phục theo Quy định riêng.

3. Chi khám sức khoẻ định kỳ

- Cơ quan công đoàn được tổ chức khám sức khoẻ định kỳ tập trung cho CBCC 01 năm/01lần. Cơ quan công đoàn mời tổ chức y tế có đủ điều kiện đến khám sức khỏe tại cơ quan hoặc hợp đồng khám sức khoẻ tại Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh. Quy trình, nội dung khám sức khoẻ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

- Chi phí khám sức khoẻ do cơ quan công đoàn chi theo Hợp đồng kinh tế khám sức khỏe hoặc mức thu viện phí hiện hành của cơ sở y tế. Mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người (danh mục, đơn giá khám bệnh phải được công khai cho CBCC biết). Cơ quan không chi khám chuyên khoa cho CBCC sau khi có kết quả khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan.

- Trong trường hợp cơ quan không tổ chức khám sức khỏe tập trung có thể thực hiện khoán kinh phí khám cho CBCC. Mức khoán được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ nhưng không được vượt quá mức quy định trên.

4. Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thực hiện theo Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính; Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC.

CBCC cơ quan trong các cơ quan công đoàn được nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ không sử dụng hoặc không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ (được thanh toán tối đa không quá 5 ngày.năm)

Điều 4. Chế độ chi tiếp khách trong nước và hoạt động đối ngoại

Các cơ quan công đoàn thực hiện tiết kiệm trong việc chi tiếp khách. Thực hiện chi tiếp khách theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định mức chi.

Điều 5. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn (nếu có).

Điều 6. Chế độ công tác phí và chi tổ chức hội nghị

Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn thực hiện chế độ công tác phí khi đi công tác trong nước; Chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính. Tổng Liên đoàn quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

1. Chế độ công tác phí

a) Thanh toán tiền vé máy bay.

- Các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được thanh toán tiền vé máy bay khi đi công tác trong nước.

- Trường hợp đơn vị cần cử người không thuộc đối tượng trên đi công tác để giải quyết công việc đột xuất, Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định việc thanh toán tiền vé máy bay. Đối với cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp trên trực tiếp.

- Cán bộ nhân viên trong các cơ quan công đoàn khi đi công tác được thanh toán tiền tầu xe theo giá vé do Nhà nước quy định. Nếu tự túc phương tiện, được thanh toán bằng giá vé do Nhà nước quy định trên cùng tuyến đường.

b) Thanh toán tiền khoán công tác phí:

 Đối với các đối tượng phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng trong nội thành, nội thị: Các cơ quan công đoàn căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, tình hình thực tế của cơ quan, khả năng tài chính để quyết định mức khoán cho phù hợp và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ tối đa không quá 250.000,đ/người/tháng.

c) Phụ cấp lưu trú:

Mức phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vị chi cho người đi công tác để hỗ trợ thêm tiền lương và các chi phí cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc về cơ quan (bao gồm thời gian đi trên đường và thời gian lưu trú nơi đến công tác) mức chi tối đa không quá 150.000,đ/người/ngày.

Trường hợp đi công tác trong ngày (đi về trong ngày) có khoảng cách từ trụ sở làm việc đến nơi công tác từ 20km trở lên mức chi phụ cấp không quá 100.000,đ/người/ngày.

Trường hợp CBCC được cử đi dự các lớp đào tạo, tập huấn từ 10 ngày trở xuống được thanh toán phụ cấp lưu trú, trên 10 ngày thanh toán theo Thông tư 139/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính.

2. Chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn

a) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị, hội thảo, tập huấn:

- Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 100.000 đồng/ ng­ười/ ngày

- Số l­ượng đại biểu dự hội nghị, hội thảo, tập huấn do Thủ tr­ưởng đơn vị dự toán quyết định.

b) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp:

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Mức chi tối đa 150.000 đồng/người/ngày.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày.

Các cơ quan công đoàn không chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu trong thời gian trước và sau hội nghị, hội thảo, tập huấn.

3. Các khoản chi khác về hội nghị, hội thảo, tập huấn

a) Chi bồi dưỡng người chủ trì hội thảo, viết bài tham luận.

- Chi bồi dưỡng người chủ trì hội thảo, tổng hợp ý kiến hội thảo:

+ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và tương đương: Mức chi tối đa 200.000 đồng/cuộc.

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 150.000 đồng/cuộc.

- Chi bồi dưỡng viết bài tham luận: Các cuộc hội thảo, hội nghị phải đặt bài tham luận (Thủ trưởng đơn vị dự toán duyệt số lượng bài tham luận), mức chi tiền thù lao cho đại biểu có bài tham luận đặt trước như sau:

+  Liên đoàn Lao động  tỉnh: Mức chi tối đa 200.000 đồng/bài.

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 100.000 đồng/bài.

Đối với các chuyên gia, nhà nghiên cứu... phải chi bồi dưỡng đặt bài tham luận mức cao hơn, Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định.

b) Chi bồi dưỡng phóng viên, báo chí:

 Liên đoàn Lao động  tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 150.000đồng/người/cuộc.

c) Chi tiền nước uống, nhân viên phục vụ.

 - Chi tiền nước uống cho đại biểu dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp báo,... mức chi tối đa 30.000 đồng/người/ngày (2 buổi).

- Chi bồi dưỡng nhân viên, lái xe trực tiếp phục vụ hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp báo:

+ Liên đoàn Lao động  tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 70.000đồng/người/ngày.

Số lượng nhân viên phục vụ do Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định nhưng không thấp hơn 15 đại biểu/1 người phụcvụ.

d) Thanh toán tiền công tác phí của CBCC dự hội nghị, hội thảo, tập huấn

- CBCC trong các cơ quan công đoàn.

Đơn vị cử CBCC đi dự hội nghị, hội thảo, tập huấn do các cơ quan công đoàn tổ chức (bao gồm cả hội nghị Ban Chấp hành)  chi công tác phí theo chế độ hiện hành.

- Cán bộ công đoàn cơ sở.

Cơ quan công đoàn tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn (bao gồm cả hội nghị Ban Chấp hành) có trách nhiệm thanh toán tiền phương tiện đi, về, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền lưu trú cho cán bộ công đoàn cơ sở theo chế độ công tác phí hiện hành.

 

Điều 7. Chế độ chi hoạt động phong trào

1. Chế độ chi thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên

- Chi in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

- Chi làm việc ngoài giờ cho cán bộ được phân công gặp gỡ người sử dụng lao động, người lao động ngoài giờ làm việc để hướng dẫn, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của quy định này).

- Chi hội nghị thành lập công đoàn cơ sở: Chi khánh tiết, chi bồi dưỡng cho đại biểu (theo chế độ chi hội nghị, hội thảo, tập huấn), thực hiện theo dự toán được Thủ trưởng đơn vị dự toán duyệt.

- Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí phát triển thành lập CĐCS theo mức sau:

+ CĐCS dưới 20 đoàn viên được hỗ trợ 2.000.000,đ/CĐCS

+ CĐCS từ 20 đoàn viên đến 50 đoàn viên được hỗ trợ 3.000.000,đ/CĐCS

+ CĐCS từ 50 đoàn viên trở lên được hỗ trợ 5.000.000,đ/CĐCS

2. Chế độ khen thưởng

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

Điều 8. Chế độ chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

1. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Cán bộ công đoàn chuyên trách được cơ quan công đoàn có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong nước được thanh toán:

- Tiền công tác phí theo chế độ công tác phí hiện hành (trường hợp nơi tổ chức lớp học đã bố trí chỗ nghỉ không thu tiền thi không thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ).

- Tiền học phí, tài liệu, giáo trình phục vụ chương trình học tập (nếu có) thanh toán theo phiếu thu hoặc hóa đơn tài chính của cơ quan tổ chức khóa học.

2. Đào tạo bồi dưỡng dài hạn

a) Cán bộ chuyên trách công đoàn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được cơ quan công đoàn có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn trong nước được thanh toán:

- Tiền tàu xe đi, về trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết Nguyên đán, đi thực tập, thực tế theo chế độ công tác phí hiện hành (đối với đào tạo tập trung); Tiền tàu, xe đi, về cho 01 đợt tập trung; Tiền tàu, xe đi thực tập, thực tế theo chế độ công tác phí hiện hành (đối với hệ đào tạo tại chức).

- Hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ trong thời gian học tập do Thủ trưởng đơn vị cử cán bộ đi học quyết định, nhưng không quá 50% tiền thuê chỗ nghỉ theo chế độ công tác phí hiện hành.

- Hỗ trợ tiền học phí theo quy định của Chính phủ, tiền tài liệu học tập theo chương trình đào tạo: Mức hỗ trợ do Thủ trưởng đơn vị quyết định và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị

b) Cán bộ chuyên trách công đoàn đi học theo nguyện vọng cá nhân (Bao gồm cán bộ không đủ điều kiện tiêu chuẩn để cử đi học và cán bộ đi học theo nguyện vọng cá nhân được cơ quan công đoàn có thẩm quyền ký thủ tục cho đi học theo yêu cầu của cơ sở đào tạo) được hỗ trợ học phí tối đa bằng 50% mức hỗ trợ quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8. Các khoản chi khác ngoài học phí tại Mục a Khoản 2 Điều 8 do cán bộ tự túc.

c) Cán bộ chuyên trách công đoàn là đối tượng quy hoạch chức danh lãnh đạo đơn vị, được cơ quan công đoàn có thẩm quyền cử đi đào tạo trong nước sau khi được cấp bằng Thạc sỹ cơ quan hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng, cấp bằng Tiến sỹ cơ quan hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng.

d) Cán bộ chuyên trách công đoàn đi học trong nước theo nguyện vọng cá nhân sau khi được cấp bằng Thạc sỹ cơ quan hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng, cấp bằng Tiến sỹ cơ quan hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng.

Điều 9. Chế độ chi bảo vệ người lao động

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Điều 10. Chế độ chi cho giảng viên, báo cáo viên

1. Thù lao cho giảng viên, báo cáo viên (bao gồm cả tiền soạn bài)

a) Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người/buổi.

b) Giảng viên, báo cáo viên là Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh tương đương; Giáo sư, Chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sỹ khoa học, mức tối đa 800.000 đồng/người/buổi.

c) Giảng viên, báo cáo viên là cấp Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Tỉnh uỷ viên, Trưởng, Phó các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và các chức danh tương đương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ, giảng viên chính, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính mức chi tối đa 600.000 đồng/người/buổi.

d) Giảng viên, báo cáo viên còn lại là CBCC công tác tại các cơ quan, đơn vị Trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 đối tượng trên), mức chi tối đa 500.000 đồng/người/buổi.

e) Giảng viên, báo cáo là CBCC công tác tại các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống, mức chi tối đa 300.000 đồng/ người/ buổi.

Đối với giảng viên, báo cáo viên là nhà khoa học, nhà nghiên cứu,... thù lao giảng bài phải chi mức cao hơn do Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định.

2. Phụ cấp tiền ăn, phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên

- Tùy theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học cơ quan công đoàn quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, báo cáo viên tối đa bằng bằng mức chi phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành.

- Trường hợp cơ quan công đoàn không có phương tiện đưa, đón, không bố trí được phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên thì được thanh toán tiền đưa, đón và tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, báo cáo viên theo chế độ công tác phí hiện hành.

Điều 11. Chế độ chi nghiên cứu khoa học

Thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.

Điều 12. Chế độ chi tổ chức các cuộc thi

1. Chi giải thưởng: Căn cứ tính chất, quy mô cuộc thi, quy định của Nhà nước (nếu có), khả năng nguồn kinh phí của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định mức chi giải thưởng cho tập thể, cá nhân dự thi.

2. Chi hỗ trợ: CBCC, đoàn viên công đoàn luyện tập, tham gia các cuộc thi, hội diễn,... mức chi tối đa 100.000 đồng/người/ngày.

3. Chi bồi dưỡng ra đề thi, đáp án

Liên đoàn Lao động tỉnh: Mức chi tối đa 300.000 đồng/đề thi/ đáp án.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 200.000 đồng/ đề thi/ đáp án.

4. Chi bồi dưỡng Ban giám khảo, Trọng tài, chấm thi

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Mức chi tối đa 300.000 đồng/người/ngày.

-  Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 200.000 đồng/người/ ngày.

- Thư ký cho cuộc thi mức chi bằng 50% bồi dưỡng Ban giám khảo, Trọng tài chấm thi (theo từng cấp).

- Chế độ chi bồi dưỡng đối với Ban tổ chức các cuộc thi thực hiện theo chế độ chi hội nghị.

- Đối với các cuộc thi phải mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, nhà văn, nghệ sỹ ra đề thi, tham gia Ban giám khảo, chấm thi phải chi bồi dưỡng mức cao hơn do Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định.

Điều 13. Chế độ chi hoạt động xã hội

1. Mức chi thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại các công đoàn cơ sở gặp khó khăn do bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiên tai, bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi thương binh nhân ngày thương binh liệt sỹ, như sau:

- Liên đoàn Lao động tỉnh tối đa 1.000.000 đồng/người/lần.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tối đa 500.000 đồng/người/lần.

Số lượng người thăm hỏi, mức thăm hỏi do Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định.

2. Lãnh đạo các cấp công đoàn đi thăm hỏi, động viên các đơn vị bộ đội, công nhân, viên chức, lao động ở biên giới, hải đảo, thăm trại thương binh, trại trẻ mồ côi,… mức chi do Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định.

Điều 14. Chế độ chi cộng tác viên

1. Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, giúp đỡ hoạt động cho tổ chức công đoàn, được chi cộng tác viên theo mức:

-  Liên đoàn Lao động tỉnh, mức chi tối đa:

+ Từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/cá nhân.

+ Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tập thể.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, mức chi tối đa:

+ Từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/cá nhân.

+ Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tập thể.

2. Đối với cộng tác viên, lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương, các đơn vị thường xuyên có quan hệ, giúp đỡ, hỗ trợ đơn vị trong trường hợp ốm đau, bệnh tật, bị chết hoặc có người thân (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng, vợ hoặc chồng, con) chết, tùy từng trường hợp, Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định mức thăm hỏi, phúng viếng tối đa 500.000 đồng/người/lần.

Trong trường hợp phải chi cộng tác viên mức cao hơn Thủ trưởng đơn vị dự toán xem xét, quyết định.

3. Chi chúc mừng các đơn vị nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm như: ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam....

- Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 500.000 đồng đến 800.000 đồng/đơn vị.

Điều 15. Chế độ chi bồi dưỡng họp báo, gặp gỡ phóng viên báo chí

Chi họp báo, gặp gỡ phóng viên báo chí mức chi tối đa 300.000 đồng/người/cuộc.Trường hợp chi mức cao hơn Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định.  

Điều 16. Chế độ chi đối với cán bộ trong các cơ quan công đoàn nghỉ hưu, chuyển công tác

1. Chi tặng quà cho CBCC trong các cơ quan công đoàn khi nghỉ hưu:

Liên đoàn Lao động  tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa tối đa: 3.000.000đồng/người (CBCC nghỉ hưu ở đơn vị nào do đơn vị đó chi).

2. CBCC trong các cơ quan công đoàn chuyển công tác sang đơn vị khác:

Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tặng quà tối đa: 1.500.000 đồng/người.

3. Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn khi thôi tham gia Ban Chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra được chi tặng quà theo mức:

        Liên đoàn Lao động tỉnh: Mức chi tối đa 2.000.000 đồng/người.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người.  

4. Chi thăm hỏi cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ hưu trong các cơ quan công đoàn, nhân dịp ngày thành lập Công đoàn và Tết nguyên đán, mức chi tối đa 300.000 đồng/người/lần.

5. Chi thăm hỏi CBCC trong các cơ quan công đoàn đã nghỉ hưu bị bệnh hiểm nghèo, mức chi tối đa 1.000.000 đồng/người/lần/năm.

6. Chi phúng viếng cán bộ CBCC trong các cơ quan công đoàn đã nghỉ hưu bị chết, mức chi tối đa 1.000.000đồng/người và tiền mua hương, hoa.

Điều 17. Chi hoạt động nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

Các công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ số kinh phí công đoàn được sử dụng thu từ nơi chưa có tổ chức công đoàn, xây dựng định mức chi để chi chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí chi cho các chế độ trên sử dụng trong dự toán tài chính công đoàn hàng năm của các đơn vị, không được huy động nguồn tài chính của đơn vị cấp dưới để chi cho đơn vị cấp trên ngoài quy định về phân phối thu chi tài chính của Tổng Liên đoàn.

2. Kinh phí chi cho hoạt động của cơ sở Đảng, hoạt động của Hội Cựu Chiến binh của đơn vị, ngoài nguồn kinh phí của ngân sách Đảng, ngân sách của Hội Cựu Chiến binh còn thiếu, tài chính công đoàn chi và quyết toán phần chênh lệch vào mục chi khác. Thủ trưởng cơ quan công đoàn duyệt chi hoạt động công tác Đảng, Hội Cựu Chiến binh bằng nguồn tài chính công đoàn của đơn vị theo quy định.

3. Các đơn vị sự nghiệp của công đoàn được vận dụng thực hiện Quy định này và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

4. Các khoản chi trên phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

5. Việc thanh toán chi các chế độ trên phải đảm bảo nguyên tắc, thủ tục về chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn./.

Các bài mới:
Các bài khác: