Home > Các chuyên đề  >  Kiểm tra

Nâng cao chất lượng kiểm tra và hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp theo tinh thần Nghị Quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam

           Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra đồng cấp và cấp dưới 174 cuộc về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tài chính công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm 116 đơn khiếu nại, tố cáo. UBKT Công đoàn các cấp kiểm tra 3.309 cuộc về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thụ lý giải quyết và tham gia giải quyết 311đơn khiếu nại, tố cáo.

             Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho Công đoàn các cấp chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hiệu lực và vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn. Chính vì vậy trong những năm qua tỉ lệ Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc năm sau luôn cao hơn năm trước, tính bình quân trong 5 năm 2003-2008, tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đạt trên 80%.

Hoạt động của các CĐCS và cấp trên cơ sở có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả cũng chính là nhờ sự kiểm tra thường xuyên về chấp hành Điều lệ và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn. Đến nay về cơ bản LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành đã xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động của BTV, BCH, UBKT; Quy chế phối hợp giữa BCH và Thủ trưởng cơ quan cùng cấp…Trên 80% CĐCS cũng đã xây dựng và bổ sung đầy đủ các quy chế hoạt động, củng cố lại chế độ sinh hoạt của BTV, BCH, UBKT đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn.
 Đạt được những kết quả trên trước hết là nhờ sự lãnh đạo cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn các cấp. Bên cạnh đó các cấp Công đoàn đã ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết Công đoàn trong công tác kiểm tra, là yếu tố quyết định xuyên suốt trong hoạt động Công đoàn các cấp và cũng là chức năng quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNLĐ.
Trong trong giai đoạn cách mạng mới, tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ, đoàn viên đang chịu sự tác động của nhiều nhân tố phức tạp đan xen nhau. Một số tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động còn yếu kém, không phát huy được vai trò, chức năng “Công đoàn là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNLĐ”.Bên cạnh đó, hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp cũng gặp không ít khó khăn, hầu hết cán bộ kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động, nghiệp vụ kiểm tra còn yếu. chất lượng và hiệu quả kiểm tra chưa cao; nhiều CĐCS chưa làm tốt công tác kiểm tra, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra vẫn còn bất cập, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác kiểm tra ở một số CĐCS chưa đi vào nề nếp, nhất là ở các CĐCS doanh nghiệp ngoài quốc doanh; phương pháp kiểm tra của công đoàn và uỷ ban kiểm tra các cấp chưa thật sự đổi mới.
Công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong hoạt động của các cấp các ngành nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng, làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh trong xã hội.Báo cáo chính trị Đại Hội X Công đoàn Việt Nam đã khẳng định " Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đề ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Kiện toàn bộ máy Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp dể đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao"
 Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Công đoàn, và hoạt động của UBKT đáp ứng yêu cầu mới hiện nay, Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam.Các cấp công đoàn cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
1. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra Công đoàn và hoạt động của UBKT Công đoàn. Để công tác kiểm tra thực sự trở thành công cụ quan trọng của lãnh đạo quản lý, kết quả kiểm tra phải được đánh giá khách quan, trung thực về tuân thủ pháp luật, tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra và nhiệm vụ của UBKT Công đoàn, sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Công đoàn.
 2. Đổi mới và nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra. Vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, trách nhiệm của công đoàn các cấp, của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp, của cán bộ, đoàn viên đối với công tác kiểm tra, khắc phục những lệch lạc về nhận thức và yếu kém trong công tác kiểm tra, buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các cuộc kiểm tra mang tính hình thức, các kết luận kiểm tra không được thực hiện nghiêm túc.
3.Tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải luôn đảm bảo tính thống nhất từ khâu tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra đến khâu đưa ra các kết luận kiểm tra; kết quả thực hiện kiểm tra phải đánh giá được tính hiệu quả và tính hiệu lực trong quản lý và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 4. Hoạt động kiểm tra phải luôn linh hoạt, đổi mới phương pháp, quy trình kiểm tra, cải tiến tổ chức hoạt động các đoàn kiển tra. Công tác kiểm tra cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ, các phương pháp kiểm tra trực tiếp, gián tiếp....đồng thời hàng năm cần được  được nghiêm túc tổng kết đánh giá về hiệu quả để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, có phương hướng tốt hơn.
5. Tổ chức sắp xếp đủ về số lượng và chất lượng cán bộ UBKT Công đoàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải là những người có năng lực chuyên môn cao, có kiến thức tương đối toàn diện về các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội; đặc biệt trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bản thân người làm công tác kiểm tra phải có đạo đức nghề nghiệp, công tâm trung thực, khách quan và mạnh dạn đấu tranh với các hành vi vi phạm. Cùng với quá trình đổi mới, cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

           6. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ. Nhằm thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn VN; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Tống Văn Tấn UVBTV- Chủ nhiệm UBKT

Các bài mới: