Home > Tin hoạt động  >  Công đoàn ngành

Giao ban các khối thi đua công đoàn viên chức năm 2018

Từ ngày 3/12-7/12/2018, Công đoàn các Khối thi đua trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch 43 công đoàn cơ sở, của 5 khối thi đua.

Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn các khối thi đua năm 2018, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2019. Trong năm 2018, các công đoàn cơ sở trong khối đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5//2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,gắn với Nghị quyết lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết TW5, TW6,TW7 (khóa XII) của Đảng; Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích của đoàn viên công đoàn được các công đoàn cơ sở quan tâm thường xuyên; Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng gắn với việc cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng người CBCC,VC “Trung thành-trách nhiệm-liêm chính-sáng tạo”. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị giao ban đã bình xét, suy tôn các 04 đơn vị dẫn đầu khối thi đua, 08 đơn vị xuất sắc để đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen và Công đoàn Viên chức tặng giấy khen.

Hội nghị đã ký giao ước thi đua và phát động thi đua năm 2019 trong các công đoàn cơ sở, thiết thực chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hoàng Yến
Các bài mới:
Các bài khác: