Home > Cơ cấu tổ chức

Công đoàn ngành

Công đoàn ngành Y Tế
Chủ tịch:      
Địa chỉ:        số 27 đường Bến Tượng - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0208.3651.6220208.3651.622
................................................................................
Công đoàn ngành Công Thương
Chủ tịch:      Hà Thị Thu Huyền
Địa chỉ:        số 4 đường Cách Mạng Tháng 8 - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3756.3350280.3756.335
................................................................................
Công đoàn ngành NN và PTNT
Chủ tịch: Nguyễn Văn Chuân    
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0820.3857.3210820.3857.321
................................................................................
Công đoàn ngành Xây dựng
Chủ tịch:      Trần Quang Hân
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3856.0240280.3856.024
................................................................................
Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo
Chủ tịch:      Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ:        P.Hoàng Văn Thụ - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:   0280.3853.0630280.3853.063
................................................................................
Công đoàn Viên chức
Chủ tịch:      Nguyễn Duy Tuấn
Địa chỉ:        đường Nha Trang - TP.Thái Nguyên
Điện thoại:  0280.3858.6510280.3858.651
................................................................................
Công đoàn Các khu công nghiệp
Chủ tịch:      Dương Văn Thái
Địa chỉ:        xã Tân Quang - Sông Công - Thái Nguyên
Điện thoại:  0280.3762.4190280.3762.419 
Các bài khác: