Home > Các chuyên đề  >  Chính sách - Pháp luật

Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Ngày 12 tháng 10 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 1780/QĐ-TTg phê duyệt đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 Tại tiết 2 mục II đề án có đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2015, như sau:

- 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa;

- 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân;

- 50% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao;

- 50% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

*Cũng theo quy định tại mục III, đề án có 6 nội dung cơ bản, như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa:

- Định hướng xây dựng, từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân:

- Phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp:

- Xây dựng, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau:

- Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân:

- Tổ chức giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức có liên quan trao ba năm một lần, nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa công nhân, bao gồm:

* Và theo quy định tại tiết 2 mục V của Đề án, Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, được phân công trách nhiệm:

- Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân; xây dựng và công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân;

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân trong giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, theo quy hoạch;

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước.

Minh Trường

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Các bài mới:
Các bài khác: